Reports: Synset list Synset list by section/chapter

वैजयन्तीकोष - Vaijayanti Kosha Synset

Show Other Synsets

Kosha:vk
Headword:मन्वन्तरम्
Meaning (sk):एकसप्तति देवयुगम्; चतुर्दशः कल्पभागः
Meaning (en):14th part of a kalpa
Sloka:
2|1|93|1मन्वन्तरं त्वन्तरं स्यात् कल्पभागे चतुर्दशे।
Contents:
Pratipadika Linga Number Nom. Sing Word Ref. Meaning (en) Meaning (sk) Section Chapter
मन्वन्तर (2)नपुंallमन्वन्तरम् 2|1|93|1|114th part of a kalpaएकसप्तति देवयुगम्; चतुर्दशः कल्पभागःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अन्तर (15)नपुंallअन्तरम् 2|1|93|1|214th part of a Kalpaएकसप्तति देवयुगम्; चतुर्दशः कल्पभागःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
Outgoing Relations:
--[जातिः]-->कालः
--[उपाधि]-->समूहः
Incoming Relations:
[vk]कलिः कलियुगम् - Kali yuga --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
[vk]कृतम् कृतयुगम् - Krta yuga --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
[vk]त्रियुगम् युगत्रयाणां समूहः - Space of three yugas (n) --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
[vk]त्रेता त्रेतायुगम् - Treta yuga --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
[vk]द्वापरः द्वापरयुगम् - Dwapara yuga --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
[vk]द्व्यायोगम् द्वियुगयोः समूहः - Space of two yugas --[अवयव_अवयवीसंबन्धः]--> मन्वन्तरम्
Response Time: 0.0283 s.