1. Tarka Sangraha (Pothi or Oblong Book).pdf
 2. Tarka Sangraha (Tika Traya) Dipika, Nyaya Bodhini of Govardhana Ganga of Sivadatta Mishra Gauda Sivadatta Mishra .pdf
 3. Tarka Sangraha Dipika English Translation Bahulikar B.N..pdf
 4. Tarka Sangraha Dipika Tran and Notes Suktankar S.S..pdf
 5. Tarka Sangraha Dipika & Nilakanthi Nilakantha Bhatta Pandit Sivadatta Venkateswara Steam Press.pdf
 6. Tarka Sangraha Dipika Different Publisher Kasinath Pandurang Parab.pdf
 7. Tarka Sangraha Dipika Dipiak Prakasa of Shankar Sharma Dalal Mehendale K.C., Dalvi D.J..pdf
 8. Tarka Sangraha Dipika English Translation Kasinath Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press.pdf
 9. Tarka Sangraha Dipika Phakkika of Kshma Kalya Gani Jitendra Jaitli, Jiana Vijaya Muni .pdf
 10. Tarka Sangraha Dipika Translation Nirnaya Sagar Press.pdf
 11. Tarka Sangraha Dipika and Praksa Lakshmana Sarma 1864 (Pothi or Oblong).pdf
 12. Tarka Sangraha Dipika with Nyaya Bodhini of Govardhan Mahadev Rajaram Bodos BSS 1918 Alt.pdf
 13. Tarka Sangraha Dipika with Nyaya Bodhini of Govardhan Mahadev Rajaram Bodos BSS 1918.pdf
 14. Tarka Sangraha Dipika with Nyaya Bodhini of Govardhan Mahadev Rajaram Bodos BSS 1963 (Revised).pdf
 15. Tarka Sangraha Ganga of Shiva Dutta Mishra Guand.pdf
 16. Tarka Sangraha Hindi commentary Dayanand Bhargava MLBD Alt.pdf
 17. Tarka Sangraha Hindi commentary Dayanand Bhargava MLBD.pdf
 18. Tarka Sangraha Hultzsch E. (German).pdf
 19. Tarka Sangraha James Ballantyne R. (Hindi Parphrase & English Version) 1851.pdf
 20. Tarka Sangraha James Ballantyne R. (Lectures on the Nyaya Philosophy of the Tarkasangraha) 1849.pdf
 21. Tarka Sangraha Kamala Vyakhya of Govind Vaijapurkar S. Indumati Hindi of Ramachandra Jha Chowkambha.pdf
 22. Tarka Sangraha Laksana Tippani of Raja Narayana Shukla Raja Narayana Shukla Chowkambha Sanskrit Series.pdf
 23. Tarka Sangraha Nyaya Bodhini Padakrutya Chandraja Simha Bala Manorama Guruprasad Shastri Parikshika Sita Rama Shastri.pdf
 24. Tarka Sangraha Nyaya Bodhini and Hindi Tika Kedarnath Tripathi MLBD.pdf
 25. Tarka Sangraha Nyaya Bodhini of Govardhan & Padakritya of Chandrasinhva Pandit Sivadatta Venkateswara Steam Press.pdf
 26. Tarka Sangraha Nyaya Shekhara Kunigal Yagna Narayana Shastri Sringeri.pdf
 27. Tarka Sangraha Padakrutya Chandraja Simha Nyaya Bodhini Govardhana Vishma Sthala Tippani Mahadev Gangadhar Bakre Panis Nirnaya.pdf
 28. Tarka Sangraha Padakrutya Chandraja Simha Nyaya Bodhini of Govardhana Ambikaprasad Sharma.pdf
 29. Tarka Sangraha Sukha Praveshini Vira Raghavacharya T..pdf
 30. Tarka Sangraha Tippani of Bhavani Shankar and English Notes Mehendele K.C. .pdf
 31. Tarka Sangraha of Ananda Gyana Tripathi T.M. University of Baroda 3.pdf
 32. Tarka Sangraha with 9 commentaries Chandrashekahara Sastri Bala Manorama Press Alt 2.pdf
 33. Tarka Sangraha with 9 commentaries Chandrashekahara Sastri Bala Manorama Press Alt.pdf
 34. Tarka Sangraha with 9 commentaries Chandrashekahara Sastri Bala Manorama Press.pdf
 35. Tarka Sangraha with Bhaskara Udya (Bhaskarodya) Mukunda Sharma Chowkambha ( Reprint of NSP).pdf
 36. Tarka Sangraha, A Primer of Indian Logic Kuppuswami Sastri S..pdf
 37. Tarka Sangraha, Bhaskarodaya on Tarka Sangraha Dipika Prakasa of Nilakantha of Laksmi Narasimha Mukund Jha Nirnaya Alt.pdf
 38. Tarka Sangraha, Bhaskarodaya on Tarka Sangraha Dipika Prakasa of Nilakantha of Laksmi Narasimha Mukund Jha Nirnaya.pdf
 39. Tarka Sangraha, Dipika Sarvasva Kuganti Sri Rama Shastri Kuganti Sri Rama Shastri.pdf
 40. Tarka Sangraha, Elements Of Indian Logic And Epistemology Chandrodaya Bhattacharya Alt.pdf
 41. Tarka Sangraha, Elements Of Indian Logic And Epistemology Chandrodaya Bhattacharya.pdf
 42. Tarka Sangraha, Elements of indian logic Atreya B.L..pdf
 43. Tarka Sangraha, Paribhashika Padartha Sangraha Kurugunti Srinivas Shastri .pdf
 44. Tarka Sangraha, Tarka Sangraha Sarvasva Paribhashita Padartha Sangraha Rama Bramha Shastri.pdf
 45. Tarka Sangraha, Translation Jivanand Vidyasagar 1872.pdf