Reports: Synset list Synset list by section/chapter

वैजयन्तीकोष - Vaijayanti Kosha Synset

Show Other Synsets

Kosha:vk
Headword:अमावासी
Meaning (sk):कृष्णपक्षान्ततिथिः
Meaning (en):Fifteenth day of the second krishna pakṣa
Sloka:
2|1|70|2सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली नष्टचन्द्रकला कुहूः॥
2|1|71|1आमवस्याऽप्यमावास्याऽप्यमामंस्याऽप्यमामसी।
Contents:
Pratipadika Linga Number Nom. Sing Word Ref. Meaning (en) Meaning (sk) Section Chapter
दर्श (3)पुंallदर्शः 2|1|70|2|3Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमावासीस्त्रीallअमावासी 2|1|70|2|4Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमावसीस्त्रीallअमावसी 2|1|70|2|5Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमावस्या (2)स्त्रीallअमावस्या 2|1|71|1|1Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमावास्या (2)स्त्रीallअमावास्या 2|1|71|1|2Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमामंस्यास्त्रीallअमामंस्या 2|1|71|1|3Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
अमामसीस्त्रीallअमामसी 2|1|71|1|4Fifteenth day of the second krishna pakṣ ...कृष्णपक्षान्ततिथिःअन्तरिक्षकाण्डःज्योतिरध्यायः
Outgoing Relations:
--[परा_अपरासंबन्धः]-->तिथिः
--[जातिः]-->कालः
Incoming Relations:
[vk]अणिकूर्चः अमावास्याः क्षयः - Short fifteenth day of the second (krsna) paksha --[परा_अपरासंबन्धः]--> अमावासी
[vk]कुहू अदृष्टचन्द्रामावासी - Fifteenth day of the second (kṛṣna) pakṣa; in which the moon is seen --[परा_अपरासंबन्धः]--> अमावासी
[vk]सिनीवाली चतुर्दशीयोगाद्दृष्टचन्द्रा अमावासी - Fifteenth day of the second (kṛṣna) pakṣa; in which the moon is not seen --[परा_अपरासंबन्धः]--> अमावासी
Response Time: 0.0255 s.