श्लोकः

 • सद्रत्नमुक्ताफलवज्रभाञ्जि विचित्रधातूनि सकाननानि ।
  स्त्रीभिर्युतान्यप्सरसामिवौघैर्मेरोः शिरांसीव गृहाणि यस्याम् ।।1.7।।

 • सन्धिविच्छेदः

  सद्रत्नमुक्ताफलवज्रभाञ्जि विचित्रधातूनि सकाननानि
  स्त्रीभिः+युतानि+अप्सरसाम्+इव+ओघैः+मेरोः शिरांसि+इव गृहाणि यस्याम्

  समासविग्रहः

 • सद्रत्नमुक्ताफलवज्रभाञ्जि = <<सत्-<रत्न-<मुक्ता-फल>K5-वज्र>Di>U-भाञ्जि>U = मुक्ताः फलानि इव मुक्ताफलानि; रत्नानि च मुक्ताफलानि च वज्राणि रत्नमुक्ताफलवज्राणि; सन्ति च तानि रत्नमुक्ताफलवज्राणि सद्रत्नमुक्ताफलवज्राणि; तानि भजन्ते इति सद्रत्नमुक्ताफलवज्रभाञ्जि
 • विचित्रधातूनि = <विचित्र-धातूनि>Bs7 = विचित्रा धातवो येषु तानि
 • सकाननानि = <स-काननानि>BvS = काननैः सहितानि

 • अन्वयः

  यस्यां सद्रत्नमुक्ताफलवज्रभाञ्जि विचित्रधातूनि सकाननानि अप्सरसाम् ओघैः इव स्त्रीभिः युतानि गृहाणि मेरोः शिरांसि इव (आसन्, तामध्यास्त)

  अन्वयचित्रम्