श्लोकः

 • पुण्यो महाब्रह्मसमूहजुष्टः सन्तर्पणो नाकसदां वरेण्यः ।
  जज्वाल लोकस्थितये स राजा यथाऽध्वरे वह्निरभिप्रणीतः ।।1.4।।

 • सन्धिविच्छेदः

  पुण्यः+ महाब्रह्मसमूहजुष्टः सन्तर्पणः+ नाकसदां वरेण्यः
  जज्वाल लोकस्थितये सः+राजा यथा+अध्वरे वह्निः+अभिप्रणीतः

  समासविग्रहः

 • महाब्रह्मसमूहजुष्टः = <<<महत्-ब्रह्म>K1-समूह>T6-जुष्टः>T3 = महान्तश्च ते ब्रह्माणः महाब्रह्माणः ; महाब्रह्मणां समूहः महाब्रह्मसमूहः ; महाब्रह्मसमूहेन जुष्टः महाब्रह्मसमूहजुष्टः
 • नाकसदां = <नाक-सदां>U = नाके सीदन्तीति नाकसदः, तेषाम्
 • लोकस्थितये = <लोक-स्थितये>T6 = लोकस्य स्थितिः लोकस्थितिः , तस्यै

 • अन्वयः

  पुण्यः महाब्रह्मसमूहजुष्टः नाकसदां सन्तर्पणः वरेण्यः सः राजा अध्वरे अभिप्रणीतः वह्निः यथा लोकस्थितये जज्वाल ।

  अन्वयचित्रम्