श्लोकः

 • अथ जगदुरनीचैराशिषस्तस्य विप्रास्तुमुलकलनिनादं तूर्यमाजघ्नुरन्ये ।
  अभिमतफलशंसी चारु पुस्फोर बाहुस्तरुषु चुकुवुरुच्चैः पक्षिणश्चाऽनुकूलाः ।।1.27।।

 • सन्धिविच्छेदः

  अथ जगदुः+अनीचैः+आशिषः+तस्य विप्राः+तुमुलकलनिनादं तूर्यम्+आजघ्नुः+अन्ये
  अभिमतफलशंसी चारु पुस्फोर बाहुः+तरुषु चुकुवुः+उच्चैः पक्षिणः+च+अनुकूलाः

  समासविग्रहः

 • अनीचैः = <अ-नीचैः>Tn = न नीचैः
 • तुमुलकलनिनादं = <<तुमुल-कल>K1-निनादम्>Bs7 = तुमुलः चासौ कलः तुमुलकलः; तुमुलकलः निनादो यस्मिन् कर्मणि तद्
 • अभिमतफलशंसी = <<अभिमत-फल>K1-शंसी>U = अभिमतं च तत् फलम् अभिमतफलम्, तत् शंसतीति

 • अन्वयः

  अथ विप्राः तस्य आशिषः अनीचैः जगदुः, अन्ये तुमुलकलनिनादं तूर्यम् आजघ्नुः, अभिमतफलशंसी बाहुः चारु पुस्फोर, तरुषु अनुकूलाः पक्षिणः च उच्चैः चुकुवुः |

  अन्वयचित्रम्