श्लोकः

 • घानिष्यते तेन महान्विपक्षः स्थायिष्यते येन रणे पुरस्तात् ।
  मा मां महात्मन् परिभूरयोग्ये न मद्विधो न्यस्यति भारमग्र्यम् ।।1.22।।

 • सन्धिविच्छेदः

  घानिष्यते तेन महान्+विपक्षः स्थायिष्यते येन रणे पुरस्तात्
  मा मां महात्मन् परिभूः+अयोग्ये न मद्विधः+ न्यस्यति भारम्+अग्र्यम्

  समासविग्रहः

 • विपक्षः = <वि-पक्षः>Tp = विरुद्धः पक्षः
 • महात्मन् = <महत्-आत्मन्>Bs6 = महान् आत्मा (स्वभावः) यस्य सः, हे महात्मन्
 • अयोग्ये = <अ-योग्ये>Tn = न योग्यः अयोग्यः, तस्मिन्
 • मद्विधः = <मद्-विधः>BvU = मम इव विधा (सादृश्यं) यस्य सः

 • अन्वयः

  येन (रामेण) रणे पुरस्तात् स्थायिष्यते, तेन महान् विपक्षः घानिष्यते । (हे) महात्मन् ! मां मा परिभूः, मद्विधः अयोग्ये अग्र्यं भारं न न्यस्यति ।

  अन्वयचित्रम्