श्लोकः

 • अभून्नृपो विबुधसखः परन्तपः श्रुताऽन्वितो दशरथ इत्युदाहृतः ।
  गुणैर्वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम् ।।1.1।।

 • सन्धिविच्छेदः

  अभूत्+नृपः+ विबुधसखः परन्तपः श्रुताऽन्वितः+ दशरथः+ इति+उदाहृतः
  गुणैः+वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरम्+उपागमत् स्वयम्

  समासविग्रहः

 • विबुधसखः = <विबुध-सखः>T6 = विबुधानां सखः
 • परन्तपः = <परम्-तपः>U = परान् तापयति इति
 • श्रुताऽन्वितः = <श्रुत-अन्वितः>T3 = श्रुतैः अन्वितः
 • भुवनहितच्छलेन = <<भुवन-हित>T4-छलेन>Tm = भुवनेभ्यो हितम्, भुवनहितम्; भुवनहितमेव छलम्, भुवनहितच्छलम्, तेन

 • अन्वयः

  विबुधसखः परन्तपः श्रुताऽन्वितः दशरथः इति उदाहृतः नृपः अभूत् | सनातनः भुवनहितच्छलेन गुणैः वरं यं पितरं स्वयम् उपागमत् |

  अन्वयचित्रम्