Reports: Synset list Synset list by section/chapter

अमरकोश - Amara Kosha Synset

Show Other Synsets

Kosha:ak
Headword:विकासोन्मुखपुष्पम्
Meaning (sk):None
Meaning (en):bunch/clump/bundle/cluster/pearl necklace of 32 strings
Sloka:
2|4|16|2स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः कुङ्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्॥
3|3|29|3प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।
Contents:
Pratipadika Linga Number Nom. Sing Word Ref. Meaning (en) Meaning (sk) Section Chapter
गुच्छकपुंallगुच्छकः 2|4|16|2|1bunch/clump/bundle/cluster/pearl necklac ...वनौषधिवर्गः
स्तबक (2)पुंallस्तबकः 2|4|16|2|2tuft/bunch/tassel/chapter/nosegay/cluste ...वनौषधिवर्गः
गुच्छ (4)पुंallगुच्छः 3|3|29|3|2set/bush/shrub/bunch/clump/bundle/bunch ...नानार्थवर्गः
Outgoing Relations:
--[परा_अपरासंबन्धः]-->पुष्पम्
--[उपाधि]-->अवयवः
Incoming Relations:
Response Time: 0.0601 s.